FOKUSOMRÅDEN

FOKUSOMRÅDEN

Biosfärområdet har bebotts och brukats i generationer och vilar på ett ömtåligt samspel mellan människa och miljö. Värdefulla naturtyper och resurser ska bevaras samtidigt som människor ska kunna bo, verka och röra sig i området. 

En del av kandidaturens arbete koncentreras till fyra fokusområden och två övergripande teman. De utgör en kraftsamling av kunskap och resurser i arbetet för en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturell hållbar utveckling av området.

Fokusområdena är:

  • hållbar utveckling av samspel mellan tätorter och landsbygder
  • hållbar utveckling av värdefullt vatten
  • hållbar utveckling av landskapets ekosystemtjänster
  • hållbar utveckling av natur- och kulturarv

Varje fokusområde innehåller flera utmaningar som hanteras genom en bred samverkan med boende och verksamma inom biosfärområdet och med andra nyckelaktörer på regional, nationell och internationell nivå.