Vår plats i biosfären

Ett projekt om hållbar plats- och destinationsutveckling i Storkriket

2022-2023 och vidare

Framtidens krav på besöksmål och ett ökande besöks- och exploateringstryck kräver aktivt arbete för att kunna hitta en balansgång mellan att tillgängliggöra Storkriket för fler människor, samtidigt som unika värden och känsliga miljöer skyddas och bevaras. Syftet med projektet ”Vår plats i biosfären” är att tillsammans med lokala aktörer lägga grunden för hållbar plats- och destinationsutveckling i biosfärområdet. Projektets mål är att i bred samverkan analysera nuläget, ta fram en strategi och organisation för arbetet samt engagera lokalsamhället.

Arbetet påbörjades i april 2022 och projektet pågår under ett års tid, men det finns god chans att arbetet fortsätter genom övergång till ett annat projekt och genom ordinarie verksamhet.

Inledande arbete

Under sommar och tidig höst 2022 har vi arbetat med att analysera och kartlägga området, bland annat genom workshops med privata och offentliga aktörer. Arbetet har resulterat i ett antal kartor där olika typer av besöksmål har identifierats och i en sammanställning av områdets utmaningar, styrkor, möjligheter och möjliga hinder (SWOT-analys). Arbetet utgör en grund för den framtida processen samtidigt som den kompletteras vid behov.

På gång just nu

Under höst och vinter 2022 planeras aktiviteter för att tillsammans med privata och offentliga aktörer ta fram förslag till strategi och gemensamma mål för det framtida arbetet. Nästa workshop för privata aktörer, företag och föreningar är torsdagen den 15 december 2022 – kontakta projektledare Susanne Green om du önskar delta eller veta mer.

Finansiering och underlag

Projektet finansieras av Tillväxtverket och utgår från Handboken för hållbar destinationsutveckling, framtagen 2021 av Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket och Region Dalarna. Handboken grundar sig i Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit – en metod för att utveckla hållbara besöksmål i takt med att kultur- och naturturismen växer i världen. 

Läs gärna mer om initiativet och handboken på Tillväxtverkets hemsida:

Projekt- och processledare

Susanne Green

susanne.green@visitlund.se

046-35 96 715

Sara Ericsson

sara.ericsson@coompanion.se

073-391 44 33

Personer som pekar på karta_Storkriket